Raad van Toezicht OmniaZorg

OmniaZorg werkt continu aan de verdere professionalisering van het bestuur en toezicht van haar organisatie. Als organisatie zonder winstoogmerk vinden we het bovendien erg belangrijk verantwoording af te leggen over wat we doen en de transparantie over de manier waarop we dit doen te vergroten. De hoofdlijnen van de wijze waarop het bestuur en het toezicht binnen onze organisatie is geregeld, staan hieronder aangegeven.

Bestuur en raad van toezicht

Naast de eenhoofdige raad van bestuur, gevormd door de directeur-bestuurder, is er een raad van toezicht die op dit moment bestaat uit 2 personen. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten. In aanvulling op statutaire en wettelijke bepalingen is een ‘reglement bestuur’ van kracht, waarin nadere afspraken over de samenwerking tussen raad van toezicht en bestuur zijn gemaakt.

De raad van toezicht bestaat sinds 8 september 2018 uit:

 • Dhr. ir. M. El Achkar MCM, voorzitter
 • Dhr. M. Akhnikh MSc, lid
 • Dhr. dr. A. Faloun, lid

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Dhr. ir. M. El Achkar MCM

 • Functie RvT OmniaZorg: Voorzitter/Remuneratie
 • Profiel: Bestuur en Governance
 • Huidige functie: Lid Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam
 • Huidige nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugdtandzorg West
 • Bestuurslid Maaskoepel
 • Lid adviescommissie Kansfonds

 Dhr. M. Akhnikh MSc

 • Functie RvT OmniaZorg: Lid
 • Profiel: Financieel en innovatie
 • Huidige functie: Toezichthouder Specialist bij DNB
 • Huidige Nevenfuncties: Geen

Dhr. dr. A. Faloun

 • Functie RvT OmniaZorg: Lid
 • Profiel: Kwaliteit en zorg
 • Huidige functie: Huisarts
 • Huidige Nevenfuncties: Geen

Hier vindt u het rooster van aftreden: Rooster van aftreden Raad van Toezicht

Honorering bestuur en raad van toezicht

De beloning van de directeur-bestuurder en de financiële vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht past binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen. De hoogte van de vergoedingen is standaard opgenomen in de jaarrekening.

Governancecode

De brancheorganisaties in de zorg hebben regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht van zorginstellingen. Deze regels zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg. OmniaZorg volgt als betrouwbare, integere en professionele partner de richtlijnen van deze code. De Governancecode Zorg stelt eisen aan het werk van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van OmniaZorg. Om aan de eisen te voldoen, hebben de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur onder andere afspraken gemaakt over scholing, het eigen functioneren en de evaluatie daarvan. Deze afspraken zijn opgenomen in reglementen. Reglementen die bijvoorbeeld de verhouding tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vastleggen.