Persoonlijk contact met onze cliënten is ontzettend belangrijk voor ons. Wanneer u zorg en/of ondersteuning nodig hebt stemmen wij de zorg af in een persoonlijk gesprek met u en uw mantelzorger en/of familie. Tijdens een intakegesprek maken we afspraken met u over wat er gedaan moet worden en de dagen en tijdstippen waarop onze medewerker bij u langskomt.

Recht op zorg

Om de benodigde zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke en hoeveel zorg u nodig heeft. Afhankelijk van uw zorgbehoefte wordt de indicatie gesteld door een van de volgende partijen:
• De verpleegkundige van OmniaZorg of een wijkverpleegkundige (Zorgverzekeringswet, Zvw)
• Gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO)
• Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) (Wet Langdurige Zorg, WLZ)
Wij kunnen u helpen met het aanvragen van een van deze indicaties. Wanneer u het indicatiebesluit heeft ontvangen, is het duidelijk op welke zorg of begeleiding u recht heeft.

Vergoeding en eigen bijdrage

De aan u geleverde zorg wordt door u uit uw PGB (Persoonsgebonden budget) betaald of wordt rechtstreeks door de gemeente, uw zorgverzekeraar of vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) vergoed. Daarnaast wordt er mogelijk een eigen bijdrage van u verwacht. Een eventuele eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en wordt via een aparte factuur geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). U betaalt achteraf en nooit meer dan het voor u vastgestelde maximum per periode, ook als u meer zorg afneemt die periode. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op www.hetcak.nl