OmniaZorg heeft zich aangesloten bij Zorgthuisnl

Per 18 januari j.l. is OmniaZorg lid geworden van Zorgthuisnl, branchevereniging van zorgorganisaties. OmniaZorg is cultuur-sensitieve thuiszorgorganisatie binnen de regio Den Haag, Delft en Zoetermeer voor cliënten die zorg en of begeleiding nodig hebben. Vorig jaar heeft OmniaZorg haar 6-jarig bestaan gevierd en werkt nu voor 11 gemeenten in binnen de regio samen met haar huishoudelijke hulpen, verzorgenden, verpleegkundigen en ambulante begeleiders bij honderden cliënten thuis.

We hebben ons aangesloten bij Zorgthuisnl om de volgende drie gedeelde waarden

  1. keuzevrijheid van de cliënt; Wij vinden dat de zorgvrager de regie moet hebben en dat de zorgverlener zoveel mogelijk rekening moet houden met zijn mogelijkheden en wensen.
  2. Diversiteit; De bevolking groeit, verkleurd en vergrijst, terwijl verzorgingshuizen zijn verdwenen en de verpleeghuiscapaciteit stagneert. De noodzaak van zorg thuis neemt daarom alleen maar toe. Tegelijkertijd is thuiszorg veel diverser en complexer geworden, met grote risico’s én kansen voor kwaliteit, kosten, inkomsten en werk. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis en daadkracht op brancheniveau.
  3. Wij vinden het belangrijk dat de voorwaarden als organisatie te werken in de zorg worden ingericht op grond van keuzevrijheid en kwaliteit. Wij zoeken voor onze cliënten naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven te verbeteren en de toegang tot de zorg thuis persoonlijk te maken.

 Lidmaatschap

Moustapha el Baroudi: “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwetsbare burgers van Nederland nu en ook in de toekomst zorg te blijven geven. Wij voelen ons daarom thuis bij Zorgthuisnl; een branchevereniging waarin juist onze belangen worden gediend, waar gezocht wordt naar het gemeenschappelijk belang en waar je elkaar kunt versterken als partners. Wij denken dat ons lidmaatschap een waardevolle verbindende schakel is tussen de overige leden, de overheid, de politiek, partners en de Nederlandse samenleving.”

Zorgthuisnl is een brancheorganisatie en behartigt de belangen van haar leden in o.a. de thuiszorg.

Wat is het PREZO gouden keurmerk van Perspekt?

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Sinds 2003 ondersteunt het instituut organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Landelijk voeren honderd auditoren van Perspekt audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

De auditoren voeren de audits uit op basis van het kwaliteitsmodel PREZO: een afkorting van PREstaties in de ZOrg. Dit kwaliteitsmodel toetst organisatie breed op welke wijze zorgorganisaties persoonsgerichte zorg verlenen en of ze continu een lerende organisatie zijn. Het gaat hierbij niet om protocollen en richtlijnen, maar of cliënten én hun mantelzorgers goede zorg- en dienstverlening ervaren. Voelen de cliënten zich op hun gemak? Voelen ze zich gehoord en begrepen? Ervaren zij dat ze (met hulp) hun eigen keuzes kunnen maken, met respect voor hun eigen doen en laten?

PREZO sluit aan op het sinds 2017 verplichte Kwaliteitskader Thuiszorg (wat mag u als cliënt of mantelzorger verwachten van Thuiszorg?).

Het PREZO Keurmerk die wij hebben mogen ontvangen, heeft een geldigheid van drie jaar, maar de kwaliteit wordt jaarlijks met korte APK-achtige audits gecontroleerd.

SBB Erkend leerbedrijf

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

OmniaZorg is een erkende toegelaten instelling

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een Wtza-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating                                              zorgaanbieders (Wtza) staan.